Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Antimobbestrategi

Byskolens anti-mobbe politik                                                                                                                               

Målsætning:

Byskolen bygger på et fundament af frihed under ansvar og gensidig respekt mellem elever, lærere og forældre. Mobning accepteres ikke på skolen. Skolen skal være et sted hvor alle trives godt og med hinanden. Skolen skal danne ramme om fællesskaber og der skal være de bedst mulige fysiske, psykiske og æstetiske rammer.

Definition af mobning:

Ofte benyttes begrebet mobning i flæng eller som synonym for mere uskyldige former for drillerier. Det er derfor vigtigt at præcisere begrebet. En person er mobbet eller plaget, når han eller hun gentagne gange og over en vis tid bliver udsat for negative handlinger fra én eller flere personer.

Ved negative handlinger kan der være tale om:

 • Direkte fysisk vold, skub, slag, spark etc.
 • Handlinger ledsaget af ord, trusler og hån, samt det at sige ubehagelige og lede ting.
 • Handlinger uden ord ved brug af grimasser, gestus, ved at vende vedkommende ryggen eller ved ikke efterkomme en persons ønsker for at irritere eller såre.
 • Negative handlinger kan også udtrykkes mere indirekte gennem social isolering og udelukkelse fra gruppen.

Det bør understreges, at man ikke kalder det mobning, når to fysisk eller psykisk omtrent lige stærke personer er i konflikt, skændes eller slås. For at man kan tale om mobning, må der være en vis ubalance i styrkeforholdet: Den, der bliver udsat for de negative handlinger, har normalt ikke så let ved at forsvare sig og er ofte lidt hjælpeløs over for den eller dem, der plager ham eller hende.

Forebyggelse

Skolen:

 • Der arbejdes med trivsels som en integreret del af undervisningen på alle trin.
 • På første forældremøde uddybes skolens anti- mobbepolitik, og hvad det betyder for klassens sociale trivsel.
 • Lærere og pædagoger støtter eleverne i at udvikle sociale kompetencer og ansvarlighed.
 • Der afholdes årlige trivselsdage.
 • Klassen udarbejder årligt sociale retningslinjer.
 • Årlige skole/hjem samtaler hvor der blandt andet tales om elevens trivsel.
 • Ved skoleårets begyndelse repeteres anti- mobbepolitikken og de sociale retningslinjer for klassen.
 • Børneansvar
 • Forældreansvar
 • Lærer/pædagogansvar

Signaler på mobning

Den mobbede vil være tilbøjelig til at:

 • Blive passiv, trække sig ud af fællesskabet.
 • Gå for sig selv og være alene i frikvartererne.
 • Søge meget voksenkontakt.
 • Gå tilbage i udviklingstrin.
 • Udvise ringe selvtillid.
 • Komme let ud af balance, blive opfarende eller indelukket.
 • Komme for sent eller udeblive fra undervisningen.
 • Miste eller få ødelagt ting, tøj m.m.
 • Klare sig dårligere fagligt.
 • Være bange for at gå i skole.

Voksne omkring børnene skal være opmærksomme på ovenstående advarselssignaler, men ingen af signalerne peger i sig selv på mobning, men kan være forårsaget af andre ting. Men pludselige eller store forandringer i adfærden er vigtige tegn.

Idé materiale:

individuelle elevsamtaler.

Handleplan:

Sociogram, dcum